ชื่อ - นามสกุล :นางสาวธันย์นิภา เลี่ยมวิไล
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่
หน้าที่หลัก :งานวางแผนและงบประมาณ
ที่อยู่ :
Telephone :0944853771
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หน้าที่ในกลุ่ม :